Forord af Sine Wrang Thomsen

Det har været mig magtpåliggende at udgive denne tekst, som har engageret og optaget mine elever.

Frankrig og fransk har længe været og er stadig meget aktiv i dele af den ara­biske verden. Derfor er franske tekster om arabiske forhold ekstremt relevante for undervisning og indlæring i det franske sprog.

Tahar Ben Jelloun har skrevet denne lille récit (beretning) om Mohamed Boua­zizi op til hans frygtelige selvmord, hvor han satte ild til sig selv og dermed blev gnisten til Det arabiske Forår, hvor det ene arabiske folk efter det andet (Tunesien, Ægypten, Libyen, Yemen, Algeriet, Marokko, Syrien), gjorde oprør mod undertrykkelse, uretfærdighed og manglende demokrati.

Efter at have sat ild til sig selv den 17. december 2010, kommer han på hospi­talet, hvor han dør den 4. januar 2011. Inden da havde den tunesiske præsi­dent Ben Ali – « som et slags reklamefremstød » – besøgt ham. Det havde dog den modsatte effekt. Det tunesiske folk blev oprørt over, at præsidenten som den eneste ikke bar kittel under besøget på intensiv afdeling (se billede p. 51).

Den 14. januar flygter præsidenten « som en tyv » om natten. Det lykkedes således tuneserne at vælte Ben Ali, diktatoren på 14 dage, syrerne har nu i årevis kæmpet for at opnå det samme.

I dag har tuneserne opnået en forfatning, som er demokratisk og på linie med vestlige forfatninger, de har endda føjet nye moderne artikler til fx. om rettig­heden til vand. I 2015 fik Tunesien tildelt Nobels Fredspris for – via Dialogkvar­tetten (p. 56) – på fredelig vis at være nået frem til denne forfatning.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen er rimelig detaljeret, i den hensigt at gøre det nemt for eleverne selvstændigt at orientere sig i bogen.

Selve teksten
Teksten er meget velegnet på forskellige niveauer (se under glosering).

Den kan læses i sin helhed i denne forkortede udgave eller kortet endnu mere ned. Vi har valgt at udgive en sammenhængende tekst, da vores erfaring viser, at eleverne i højere grad bliver fanget af og opnår større forståelse ved længe­re tekster og dermed i sidste ende et bedre indlæringsresultat.

Teksten er forkortet på en måde, så den stadig kan læses, uden at det går ud over sammenhængen. Derfor kun én forklarende tekst (Chap. 6) for sam­menhængens skyld. Den originale teksts afsnit er bibeholdt, dog er der – for overskuelighedens skyld – sat andre kapitelnumre på.

Parallelteksterne omhandler Det arabiske Forår, tunesiske forhold og proble­matikken omkring at sætte ild til sig selv som et våben (herunder også i Frankrig og Palæstina). Alle tekster er autentiske (ikke bearbejdede) og tidssvarende og samtidig udvalgt med tanke på at være rimelig tidløse.

Lidt om sværhedsgrad
Teksten indeholder passé simple, men er ellers letlæselig. Det forudsættes at être, avoir, faire og aller er kendt i passé simple. De øvrige passé simple former er opgivet som gloser, medmindre de let gennemskuelige.

Gloseringen er med vilje ikke totalt fyldestgørende, da vi mener, der også gerne må stå glosearbejde og « gætteri » tilbage til eleverne. Vi mener, det er vigtigt, at de så vidt muligt også selv står for arbejdet med forståelsen. Gloseringen henvender sig primært til 2.-3. års fransk. Ikke alle paralleltekster er gloserede. Det giver mulighed for at arbejde med forskellige gloseringsstrategier, fx glo­bal forståelse: lade eleverne i grupper glosere afsnit, hvorefter de i par – den ene som « lærer », den, der kender afsnittets betydning og den anden som « elev », der prøver at forstå det ukendte afsnit ud fra en helhedsforståelse.

Aktivitetsforslag
Her har pointen været, at lave enkle arbejdsspørgsmål. Ønsker man at arbej­de med undervisningsdifferentiering kan man arbejde sideløbende med de enkelte afsnits spørgsmål og de generelle spørgsmål, som er mere krævende. De generelle spørgsmål kan selvfølgelig også bruges til alle efter det grund­læggende arbejde. Det har ligeledes været en vigtig pointe, at alle elever ikke behøver lave det samme.

Sprogligt indeholder opgaveformuleringerne både imperativ (fx Faites qc) og infinitiv (Faire qc), idet vi har valgt at lægge os op ad franske lærebøger, der foretrækker begge former som opgaveindledere.

Endelig tager de enkelte aktivitetsforslag udgangspunkt i tanken om global forståelse, åbne og lukkede tekster og således udfordre elevernes egen frie sprogproduktion, såvel som indlæring af korrekte udtryk.

Tema-arbejde
Temaforslagene er ment som forslag, derfor er teksterne inddelt i både svær­hedsgrad og temaer. Niveau I er de lettest tilgængelige tekster og niveau III de sværeste. Næsten samtlige de foreslåede tekster kan bruges på de nævnte temaer: Le désespoir, la dignité og la liberté. Udover de temaer, der er foreslå­et i bogen, er teksten rig på andre temaer:

Le travail, la peur, l’humiliation, la colère, la famille, la laïcité, la démocratie, l’injustice, la soumission, Tahar Ben Jelloun m.fl.

I den forbindelse har vi også (i og med at teksten ikke er filmatiseret endnu) foreslået nogle meget velegnede arabiske film som paralleltekster. En af filme­ne er på arabisk / engelsk, de øvrige på fransk eller på fransk/arabisk.

Pointen med at arbejde med arabiske tekster i franskundervisningen er, at mange af disse tekster (gælder dog ikke Par le feu) ikke er oversat til hverken dansk eller engelsk, men kun findes på fransk.

Fransk er på den måde den direkte dåseåbner til den arabiske verden. Nogle af de foreslåede tekster, der er med i bogen er forkortet, men findes på nettet i deres fulde længde. Søg franske tekster via yahoo.fr.

Forlaget Passions hjemmeside
I relation til denne udgivelse har vi lagt ekstra materiale på Forlaget Passions hjemmeside. Der er øvelser og oplæg, som kan bruges fx i forbindelse med større opgaver.

Udvekslingsrejse til Tunesien
Denne bog er resultatet af et projekt « Nye demokratibevægelser i fagligt samspil » støttet af Undervisningsministeriet. Projektet indeholdt en udveks­lingsrejse til Tunesien. Det er ikke overraskende meget anderledes at udvekl­se med arabiske lande/gymnasier. Selvom Internettet var en aktiv medspiller i Jasminrevolutionen, havde vores gymnasiekontakt ingen computere, ingen elektronisk kommunikation, kun rektor havde en mobiltelefon, som hun til gengæld havde i hånden non stop. Det varede dog lidt, førend vi fandt ud af, at det var det, der var den varme linie.

De spurgte, hvilket program vi ønskede under opholdet, vi sendte en mulig liste, og da vi – uden at have modtaget et program – ankom, havde de uden et ord opfyldt alle vores ønsker. IMPONERENDE ! Selv det nye parlament kom vi ind, hvor end ikke de danske politikere havde fået adgang under deres besøg. Vi kom på landsdækkende TV under overskriften: Unge danskere diskuterer demokrati med unge tunesere, en meget anderledes udvekslingsrejse.

Tak til Rune Johnsen, Ditte Bagge Andersen og Anders Troelsen.

Sine Wrang Thomsen
Rougon, oktober 2016

Lycée Pacha, notre partenaire à Tunis

Lycée Pacha, notre partenaire à Tunis